Pedigree of:Pequeño Born to Thrill
09/21/97
Denmark
male
DKCH, SCH, INTCH, NORDV99, NORDV00,
KBHV98, KBHV99 & KBHV00
DKCH, SCH, KLUBCH, EUUV97, KBHUV97 &
Årets hund i klubben for små selskabshunde 1999
Dachida's Dressed to Kill
Dachida's Dressed to Thrill Sventra Super Blue
GBCH
Dachida's Killer Queen
Dachida's May Queen GBCH
Totsdown Tyson at Nikitos
Yetagen Yarika
DKCH
Cekeline
DKCH & KBHV93
Petitcru's Amigo
DKCH, EUSG92, BUDSG, KISG93 & INTCH
Vicky's Speedy
Chita
Bimse DKCH
Vicky's Mozart
Chanell


Copyright © 2002 Les Pyramides de Cholula - All Rights Reserved.